Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Salut mental i atenció primària

L'abordatge dels trastorns de salut mental en el context de l'atenció primària és fonamental, ja que l'atenció primària és la porta d'entrada de la gran majoria de pacients al sistema de salut. S'ha calculat que els centres d'atenció primària atenen anualment entre el 70-90% de la seva població i diferents estudis indiquen que els trastorns mentals ocupen aproximadament un 30% dels problemes de salut atesos en atenció primària.

En l'antiguitat les malalties mentals eren tractades com un problema social, separat de qualsevol problema de salut física, però en anys recents es ve reconeixent el vincle molt important entre la bona salut mental i la bona salut general. De fet, el 1948, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) definia "salut" com "un estat complet de benestar físic, mental i social, i no merament l'absència d'afeccions o malalties". El metge de capçalera acompanyarà al pacient durant tota la seva vida i sovint serà el testimoni principal d'aquesta estreta relació entre salut mental i salut general.

En el seu informe de l'any 2002, l'OMS subratlla que l'envelliment de la població i l'increment dels factors de risc com l'atur, la pobresa, les migracions, la manca de suport familiar i social, l'augment de l'abús de substàncies, la soledat i la ruptura de xarxes socials, són aspectes que anaven a contribuir a l'increment dels trastorns mentals en les pròximes dècades. Per aquests motius, l'OMS proposa articular i desenvolupar intervencions i programes des de l'atenció primària per aportar estructures assistencials que des d'una vessant multidisciplinària donin resposta de manera integral a les necessitats de foment, prevenció i tractament dels problemes de salut mental.

L'assistència integral i multidisciplinari, l'accessibilitat i el seguiment longitudinal que s'estableix amb el pacient, atribueix a l'atenció primària l'escenari perfecte, per atendre a una població, a la qual no té accés l'atenció especialitzada.

Les polítiques governamentals advoquen per una atenció primària que assumeixi cada vegada més el tractament de pacients amb patologies psiquiàtriques, fonamentalment trastorns depressius i ansiosos, i que puguin, al seu torn, portar a terme una detecció precoç dels trastorns mentals severs, com esquizofrènia i trastorns bipolars, ja que s'ha demostrat que la intervenció primerenca contribueix a una ràpida recuperació del pacient, evita una evolució cap a una major gravetat i cronificació, afavorint una disminució del consum de psicofàrmacs i l'automedicació, aconseguint una major integració social del pacient.

El 1992, la Federació Mundial de la Salut Mental, en cooperació amb l'OMS, instituir el Dia Mundial de la Salut Mental, a celebrar tots els 10 d'octubre, amb la finalitat de promoure la salut mental en la consciència pública i augmentar la comprensió cap als problemes de salut mental eliminant estigmes.
Aquest any, el Dia Mundial de la Salut Mental 2009, amb el lema "Salut mental en l'atenció primària: millorant els tractaments i promovent la salut mental", aposta per consolidar la tendència creixent esmentada amb anterioritat, d'integració de la salut mental a l'atenció primària de salut. És evident, que perquè tot això funcioni és necessària aquesta consciència pública, que va a precisar de la implicació de pacients, famílies, professionals i institucions públiques.

Dotar els equips d'atenció primària d'infraestructures i recursos humans suficients, assegurant formació continuada i suport per part dels serveis especialitzats, i així mateix treballar en estreta col·laboració amb aquests, són les claus per rendibilitzar millor els recursos sanitaris i proporcionar una atenció assistencial de més qualitat a l'usuari.


Dra M. Justo Simón
Centre de Salut Mental de Calella