Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat
 

Política de privacitat

Responsable del tractament de dades

 • Identitat: Comunitat Terapèutica del Maresme, serveis salut mental, SCCLP – NIF: F08701625
 • Adreça postal: Placeta Dr.Robert,15, 08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
 • Telèfon: 93 765 50 69
 • Contacte delegat protecció de dades i privacitat:  dpd@ctm-salutmental.com

 

Finalitat

A CTM Salut Mental tractem la informació facilitada per les persones interessades en els nostres serveis amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin a través dels formularis de la web.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que la persona interessada sol·liciti la seva suspensió en exercir els seus drets sobre les dades.

 

Legitimació

L'oferta prospectiva i d'ampliació d'informació sobre els nostres serveis està basada en el consentiment que sol·licitem a les persones interessades en el moment de fer la petició de dades de contacte i on l'accepten expressament.

 

Destinataris

CTM Salut Mental no cedeix dades a tercers a excepció que una llei o resolució judicial disposi el contrari. No obstant utilitzem un servei d'allotjament web de tercers per al procediment i emmagatzemament de les dades en el nostre nom.

 

Drets

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CTM Salut Mental estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades guardades o, si escau, sol·licitar la seva suspensió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades així com al dret de revocar el consentiment de les seves dades.CTM Salut Mental deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats poden exercir els seus drets través de les peticions que disposen  a les entitats/centres assistencials.

  Les sol·licituds per a l'exercici dels drets ARCO que presentin els afectats han de complir un contingut mínim legalment establert (art. 25.1 del RLOPD): 1. Nom i cognoms. 2. Fotocòpia del DNI, passaport o altre document vàlid equivalent que l'identifiqui. 3. Petició en què es concreta la sol·licitud. 4. Adreça a efectes de notificacions. 5. Data de la petició i signatura de la persona sol·licitant. 6. Si escau, documents que acreditin la petició. Igualment, si la persona afectada actua per mitjà de representant (legal o voluntari), la sol·licitud ha d'incloure també: 7. Fotocòpia del DNI, passaport o altre document vàlid equivalent que identifiqui el representant. 8. Document on consti la representació (escrit d'autorització, llibre de família, etc.)

 

Procedència

Totes les dades es recullen directament del lloc web i sempre després que l'interessat els faciliti a través dels formularis habilitats per a tal ús. No s'adquireixen per cap altre mitjà.

La política de cookies que utilitza el lloc estan detallades en l'enllaç corresponent a peu de pàgina. Només es guardaran en el navegador després d'haver rebut consentiment explícit (mai per omissió o navegació) de l'usuari. El nivell de registre de cookies pot ser variat en qualsevol moment per l'usuari des de l'eina que la mateixa WEB proporciona.