Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

CAPS

Projecte d'ampliació del CAPS de Bluefields per a l'atenció a l'alcoholisme i demés drogodependències


CAPS Nicaragua

El CAPS (Centre d'Atenció Psicosocial) de Bluefields, únic recurs assistencial en Salut Mental existent a la Regió Autònoma Atlàntic Sud RAAS), recurs que porta funcionant a ple rendiment des del mes d'agost de l'any 2001, entén com a imprescindible completar la seva oferta assistencial amb l'abordatge dels trastorns per ABÚS / DEPENDÈNCIA DE L'ALCOHOL I DEMAS DROGODEPENDÈNCIES, per així consolidar una estructura sanitària bàsica i fonamental per atendre un dels majors problemes de salut que afecten la població d'aquesta regió, com són els trastorns mentals, l'alcoholisme i altres drogodependències.

Justificació

Constatació que el trastorn per ABÚS / DEPENDÈNCIA AL ALCOHOL és el trastorn mental amb major prevalença a la RAAS. Constatació que els trastorns per ABÚS / DEPENDÈNCIA D'ALTRES substàncies psicoactives (cocaïna, marihuana, crack ...) afecten una part molt significativa d'aquesta mateixa població.

Consideracions sobre la RAAS

La RAAS es localitza a la part sud-est de Nicaragua. Té una extensió de 27.407 km2, políticament es divideix en 12 municipis, essent aquests: Nova Guinea, El Rama, Moll dels Bous, El Ayot, La Creu de Rio Grande, Bluefields, El Tortuguero, Kukra Hill, Bocana de Paiwas, la Desembocadura del riu Gande, Laguna de Perles i Corn Island

La vegetació original de la RAAS és de bosc humit tropical o pluvioselva, que s'ha vist reduït, per la contínua desforestació per estendre la ramaderia procedent del departament de Chontales.

La RAAS té una població calculada en 376.548 habitants, dels quals el 50.53% pertanyen al sexe masculí i el 49.46% al sexe femení. S'estima que el 47.6% dels habitants són menors de 15 anys, les persones entre l'edat de 15 a 64 anys representen el 48.8% i un 3.6% tenen més de 65 anys.

La RAAS està formada per diversos pobles indígenes i comunitats ètniques identificats com Mestissos (85.7%), Cróeles (9%), Miskitos (4.45%) Mayagna (0.5%) Garifuna (4.45%) i Branques (0.43%)

Les activitats productives i econòmiques són les agropecuàries, forestals, pesca, comerç, turisme i serveis.

Segons l'Informe de Desenvolupament Humà de la Costa Carib: "les regions autònomes no només són els territoris amb els majors nivells de pobresa i extrema pobresa, - dotze dels dinou municipis es van reportar el 2001 en situació d'extrema pobresa -, sinó que també presenten la bretxa de pobresa més alta".

Tots aquests indicadors econòmics i socials, impacten directament en la salut de les persones, generant en ells i elles un conjunt de condicions desfavorables a la seva salut física, mental i social.

La situació de salut a la RAAS es caracteritza per l'alta prevalença de problemes relacionats amb el consum d'alcohol o altres drogues, això s'observa amb la dada que el 60% de les persones detingudes en el seu sistema penitenciari estan relacionades amb el consum / trànsit de drogues.

Un altre problema de la RAAS és el transport. La seva principal via de comunicació és la via fluvial i marina, ja que la seva xarxa de carreteres és de només 504,7 km, la qual cosa limita enormement l'accés de les persones als serveis de salut, fonamentalment pels elevats costos econòmics que implica viatjar cap al Pacífic, per rebre atenció especialitzada, com és el tractament de l'alcoholisme i altres drogodependències.

A l'àrea rural de les regions autònomes de Nicaragua la incidència de la pobresa és del 80%. En la majoria dels casos, les persones que viuen en zones rurals i en les Regions Autònomes de l'Atlàntic Nord i Atlàntic Sud, han de caminar grans distàncies per poder rebre l'atenció mèdica. La no atenció immediata en casos d'emergència, genera complicacions mèdiques i fins a la mort.

A Nicaragua, els principals problemes de salut mental, estan associats amb l'ús i abús de substàncies alcohòliques, al·lucinògenes, sent els principals afectats els adolescents i joves.

Prevenció

Objectiu:

 • Facilitar la necessària INFORMACIÓ (objectiva, clara i completa) sobre totes les drogues (legals i il·legals).
 • Treballar per REDUIR L'OFERTA existent de drogues (presència i disponibilitat).
 • Tractar de REDUIR LA DEMANDA de les mateixes per part de les persones.
 • Establir mecanismes fiables per a la Detecció precoç del consum, així com per a la correcta DERIVACIÓ d'aquells casos que ho requereixin.
 • Com a conseqüència de l'anterior: REDUIR en el possible els PROBLEMES ASSOCIATS que presenten aquelles persones que abusen i/o depenen d' elles (reducció de danys).

Programes

 • Prevenció de les drogodependències a primària:  Aplicació a totes les escoles públiques i privades del programa de prevenció elaborat a aquest efecte.
 • Prevenció de les drogodependències a secundària: Aplicació a totes les escoles públiques i privades del programa de prevenció elaborat a aquest efecte.
 • Programa radial de freqüència quinzenal: Informar, sensibilitzar i implicar la població pel que fa als trastorns mentals l'alcoholisme i altres drogodependències.
 • Programa de reducció de danys: Millorar els hàbits d'higiene, alimentaris, sexuals i de consum de substàncies de les persones en tractament.

Assistència

Objectiu

ATENDRE (informar, acollir, tractar i fer seguiment) a les persones afectades i / o dependents de qualsevol tipus de droga (excepte el tabac), així com a les seves famílies i aquells familiars que ho demanin, amb la finalitat de:

 • reduir els danys (físics, psicològics i socials) associats al consum d'aquestes drogues,
 • millorar seva QUALITAT DE VIDA per procurar que arribin en les millors condicions possibles al dia en que es puguin plantejar la reducció i/o el abandonament del consum.
 • enfrontar-se a la seva DEPENDÈNCIA i arribar a normalitzar la seva quotidianitat.

(La ABSTINÈNCIA és l'objectiu darrer, mai el primer, ni necessàriament l'únic i pot no arribar mai).

Característiques

 • Conceptualització BIO-PSICO-SOCIAL dels trastorns mentals, l'alcoholisme i altres drogodependències
 • Equip INTERDISCIPLINAR (metge psiquiatra, infermera, psicòleg, treballadora social i administrativa)
 • Marc teòric ECLÈCTICA per definició, PLURAL per formació i DIVERS per actuació.
 • Un únic criteri de ADMISSIÓ, ser resident de la RAAS.
 • Intervenció PERSONALITZADA.
 • Treball en règim AMBULATORI amb visites concertades i d'atenció a les visites espontànies.
 • Treball en RED amb l'hospital, el centre de salut, els llocs de salut i els recursos de la comunitat.
 • CONFIDENCIALITAT garantida.
 • Plantejament terapèutic per a la ADHESIÓ del pacient (model d'acceptació).
 • Sense criteris generalitzats d'exclusió.
 • Tots els serveis brindats són GRATUÏTS.
 • ASSESSORAMENT PERMANENT per part de professionals espanyols especialitzats en Salut Mental.

Contingut

 • Servei d'informació / orientació.
 • Servei d'acollida.
 • Programa de tractament (primeres visites, hospitalització, visites de seguiment, atenció domiciliària, grups terapèutics ...)
 • Programes de reinserció.
 • Programa per a dones embarassades.
 • Educació sanitària.
 • Programa d'atenció a les famílies.

Recursos humans i pressupost Gener-Desembre 2008

Personal assistencial:

 • Psicòleg director del centre, 20h
 • Psiquiatre 40h
 • Treballadora Social 10h
 • Infermera 10h
 • Administrativa 10h

Personal no assistencial:

 • Psicopedagogues (2) 80h
 • Consergeria 20h
 • Guarda de nit 72h

Personal extern d'assessorament tècnic:

 • 320 h anuals (estada tècnica d'un mes cada semestre)

Manteniment del CAPS:

 • Lloguer i subministraments (aigua, llum i telèfon). A càrrec de la Municipalitat.
 • Insums
 • Reparacions
 • Substitució de l'equip base de treball.

Bluefields, novembre de 2007.